Pazartesi, Mayıs 20, 2024

Tüzük

ÇİFTÇİLER SENDİKASI TÜZÜĞÜ

I-BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

a) Çiftçi Tanımı: BM Genel Kurulu’nda kabul edilen “BİRLEŞMİŞ  MİLLETLER KÖYLÜLER ve KIRSALDA ÇALIŞAN DİĞER İNSANLARIN HAKLARI DEKLARASYONU” n da, bitkisel üretim faaliyetinde bulunan, hayvan yetiştiriciliği yapan, kıyılarda ve tatlı sularda küçük ölçekli balıkçılık yapan gerçek kişileri, yaylacı ve göçebe topluluk üyelerinin tümünü çiftçi ve çalışan olarak görür.

b) Çiftçiler Sendikası’nın Çıkış Noktası ile Dayanağı: Çiftçiler Sendikası; çalışma hayatı ve örgütlenme özgürlüğünün önemi gereğince Türkiye tarafından onaylanan ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90. Maddesi gereğince ülkemizde de geçerli olan ILO sözleşmelerinin tanıdığı hak uyarınca “çalışan” sıfatıyla çalışma hayatında olan çiftçilerin haklarının korunması ve geliştirilmesi ihtiyacından ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 11 deki “Toplantı ve dernek kurma özgürlüğü”nde  yer alan “Herkes barışçıl olarak toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. Bu hak, çıkarlarını korumak amacıyla başkalarıyla birlikte sendikalar kurma ve sendikalara üye olma hakkını da içerir” hakkından doğmuştur.

Çiftçiler Sendikası’nın dayanakları; Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin en önemlilerinden ILO sözleşmesi içinde yer alan 87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’dır.

II-ESAS HÜKÜMLER

Madde-1 Sendikanın adı, kısa adı ve amblemi:

Sendikanın adı: Çiftçiler Sendikası’dır.

Kısa adı: ÇİFTÇİ-SEN’ dir.

Amblemi: Çizim şeklinde, etrafında Çiftçiler Sendikası ve kısa adı ÇİFTÇİ-SEN yazan, sırtında sepeti olan kadın çiftçi ve yanında çapa yapan erkek çiftçidir. Yönetim Kurulu bu amblemin farklı versiyonlarını kullanabilir. Amblemin değiştirilmesi Sendika Genel Kurulu Kararı ile olur. Sendika ambleminin farklı örnekleri aşağıdadır.

Madde 2- Sendikanın merkezi ve adresi: Sendikanın merkezi: İZMİR’dir. Açık adresi: Cumhuriyet Cad. No:26  Cumhuriyet İşhanı Da:306 Konak-İZMİR’dir.

Merkezin ilden ile nakline sendikanın Genel Kurulu, İl içi adres değişikliğine ise ilgili yerlere bilgi verilmek koşuluyla Genel Yönetim Kurulu karar verir.

Madde 3- Sendikanın faaliyet alanı

Çiftçiler Sendikası BM Genel Kurulu’nda kabul edilen “BİRLEŞMİŞ  MİLLETLER KÖYLÜLER ve KIRSALDA ÇALIŞAN DİĞER İNSANLARIN HAKLARI DEKLARASYONU”n da belirtildiği gibi, bitkisel üretim faaliyetinde bulunan, hayvan yetiştiriciliği yapan, kıyılarda ve tatlı sularda küçük ölçekli balıkçık yapan gerçek kişileri, yaylacı ve göçebe topluluk üyelerinin tümünü çiftçi olarak görür. Bu kesimlerin sendika üyesi olabilmesi ve örgütlenmesi için Türkiye çapında faaliyette bulunur, etkinlikler yapar.

Madde 4-Sendikanın  Amaçları

Çiftçiler Sendikası, demokratik, bağımsız bir kitle örgütü olarak: “Çiftçi Haklarıyla Çiftçidir” ilkesinden hareketle

1) Tüm çiftçilerin ve üreticilerin, çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sosyal, ekonomik, siyasal, demokratik hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi, hak ve özgürlüklerinin gerçekleşmesi için uğraş verir.

2) Küçük aile tarımını yok eden, halkın da sağlıklı gıdaya erişim hakkını elinden alan ve  “Gıda Krizleri”ne yol açan  Uluslararası tarım ve gıda şirketlerinin gıda sistemi karşısında, küçük çiftçilerin ve halkın gıda sistemi olan “Gıda Egemenliği”ni kurmanın toplumcu, çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü temellere dayalı gerçek demokrasi ortamında kazanılıp geliştirilebileceğinin bilinci içinde, çiftçilere, köylülere ve emekçi halka yönelik her türlü baskının ortadan kaldırılması için çalışır.

3) Üreticilerin ve insanlığın özgürlük içinde mutlu ve uygar bir yaşam düzeyine kavuşması, sosyal güvenliğin ve sosyal eşitliğin bütün gerekliliği ile gerçekleşmesi, iş hukukunun gelişmesi, her türlü sömürünün ortadan kalkması, sağlıklı gıdaya herkesin erişebilmesi için uğraşır.

4) Üyelerin ekonomik ve sosyal çıkarlarını savunmak, sosyal, ekonomik ve

politik kültürlerini geliştirmek, yoksulluk, bilgisizlik ve açlığın  doğmasına, yayılmasına ve kötüye kullanılmasına engel olmak,  toplu sözleşme hakkını güven altında tutmak, işsizlik, açlık ve sağlık tehlikelerini ortadan kaldırmak için mücadele eder.

5) Tarımsal üretimin sürdürülebilmesi için tohumu saklayan, koruyan, tarımsal bilginin nesilden nesile aktarılmasında ve üretimde en etkin rolü oynayan kadınların kırsaldaki ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal süreçlere özgürce katılmaları ve mevcut olanaklardan erkeklerle eşitlik temelinde yararlanabilmeleri için dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep ve siyasi düşünce ayrılığı gözetmeksizin sendikanın kapsadığı alanlarda çalışan kadın ve erkek üreticileri aynı amaç içinde toplamak, örgütlemek için gerekli mücadeleyi yürütür.

6) Yurt ve dünya köylü, üretici ve çiftçilerinin yukarıda belirtilen amaçlar uğrunaverecekleri uğraşları tek başına veya diğer üretici örgütleri, tüketici örgütleri, meslek örgütleri, çalışanların sendikaları, akademisyenler ve sosyal kuruluşlarla birlikte örgütler, destekler.

7) Uluslararası tarım ve gıda şirketlerinin politikalarına karşı küçük çiftçilerin ve halkın gıda sistemi olan “Gıda Egemenliği”ne uygun tarım politikalarını savunur ve bu doğrultuda örgütlenmelerde bulunur, mücadele yürütür.

8) Kapitalizmin sermaye birikimi hedefiyle insanın da bir parçası olduğu eko sistemi tüketen saldırılarına karşı doğayı savunur. Ekolojik dengenin tarihi ve kültürel çevrenin korunması için mücadele eder.

9) Tarım arazilerini, suyu, havayı kirleten veya  yok eden ekolojik dengeyi bozan bu nedenle tarımsal üretimi yapılamaz hale getiren politika ve sorunlara karşı, çiftçilerin sağlıklı toprağa, suya ve havaya erişim hakkını savunur ve bu konularda mücadele yürütür.

10) Küresel İklim Değişikliği tarımsal üretimin devamlılığı ve tüm canlıların yaşamı için önemli bir tehlikedir. Tohumu, toprağı, suyu, havayı kirletip yok eden Endüstriyel tarım ve gıda sistemi aynı zamanda Küresel Isınma’nın da önemli nedenlerinden birisidir. Bu nedenle agroekolojik küçük aile tarımını korumak ve geliştirmek Küresel İklim Değişikliği’ne en gerçekçi çözümü sunmak demektir. ÇİFTÇİ-SEN küçük aile tarımının korunması ve geliştirilmesi için örgütlenir ve mücadele yürütür.

11) Uygulanan ve dayatılan Tarım politikaları nedeniyle, küçük üreticilerin tarımsal üretimden yeterli gelir elde edememesi ve bu nedenle gençlerin tarımsal üretimden kopması ve köylü nüfusunun yaşlanmasının ileride gıda krizlerine neden olacağından ve halkın gıda ihtiyacının uluslararası gıda şirketlerinin kontrolüne geçeceğinden hareketle, gençliğin (özellikle kırsal gençliğin) çiftçiliğe yönelmesi için çalışma yürütür,

12) Çiftçi- Sen, Birleşmiş Milletler’de kabul edilen: Köylüler ve Kırsalda Çalışan

Diğer İnsanların Hakları Deklarasyonu’nun eksiksiz uygulanması için çalışmalar yürütür ve gerekli mücadeleyi verir.

 13) Tohumu, toprağı, suyu, havayı koruyan, Dünya’daki tüm canlıların yaşam hakkını savunan, insanı doğanın hakimi değil, doğanın bir parçası olarak gören Ekolojik bir Anayasa’nın oluşturulması için mücadele yürütür.

14) Çiftçi-Sen diğer ülke çiftçilerini rakip olarak görmez. Çiftçilerin/köylülerin Enternasyonalizmi’nin ve birlikte mücadelesinin çiftçilerin ve halkın gıda sistemi olan Gıda Egemenliği’ni   kurabileceğine inanır.

15) İnsanlığı açlığa mahkûm eden, insanların ve tüm canlıların yaşamını, sağlığını riske sokan, ekolojik dengeyi ve biyoçeşitliliği yok eden, çiftçileri şirketlere bağlı hale getiren, uluslararası şirketlerin   tarımı ve gıdayı kontrol etmesi olanağını sağlayan, endüstriyel tarımdan, gıda krizlerine yol açan endüstriyel gıda sisteminden   kurtulabilmenin yolunun çiftçilerin/köylülerin enternasyonalizminden geçeceğine inanır. Bu doğrultuda uluslararası sendikal örgütlere üye olabilir, işbirliği yapabilir, delege, temsilci ve gözlemci gönderebilir veya kabul edebilir. Yayın ve fikir alışverişinde bulunabilir.

16) Çiftçilerin/köylülerin yeterli yaşam koşullarını sağlayabilmek için gerekli olan doğal kaynaklara erişme ve eşit olarak kullanma hakları vardır. Bu haklarını kullanabilmeleri ve doğal kaynakların yönetimi, geliştirilmesi, kullanılması ve korunmasına dönük uygulanan politikalarda kararlarda söz sahibi olabilmeleri için gerekli çalışmaları yapar.

17) Tohum ıslahı, on binlerce yılda köylülerin birbirine aktardığı bilgi ve uygulamalarla bugünkü halini almıştır. Bireysel değil kolektif bilgi ve kültürün ürünüdür. O nedenle Çiftçi-Sen Tohumun Patentlenlenerek, tohum bilgisinin ve  üretiminin  tek elde toplanmasına ve şirketlerin sahip olduğu bir meta haline dönüşmesine yol açan her türlü uygulamaya karşı çıkar, tohum bilgisini ve üretimini müşterek değerlerimizden görür, müşterek değerlere olan her saldırıya karşı mücadele yürütür.

18) Tarımsal üretim ve her canlı için gerekli olan suyu doğal müştereklerimizden görür ve ticarileştirilmesine karşı çıkar, doğal müştereklerimiz olarak kalması için mücadele yürütür.

19) İster “Kırsal Kalkınma” adıyla, ister farklı adlarla uygulansın, gerçek amacı biyoçeşitliliği yok etmek, küçük çiftçileri üretim girdileri ve pazar bakımından  şirketlere bağımlı hale getirerek kapitalist pazara eklemleyecek her türlü programı reddeder. Çiftçilerin Gıda Egemenliği’ni güçlendirecek Tarım Reformu’nu savunur.

20) Hükümetlerin uygulayacakları tarım, enerji vb. politikaları konusunda çiftçilerin, halkın söz ve karar sahibi olabilmesi için çaba sarf eder, mücadele yürütür.

21) Tüm uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler ve şartnamelerine dayalı sendikal hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi, güçlendirmeyi, çalışma ve yaşama koşullarını uygar ve çağdaş bir düzeye ulaştırmaya çalışır.

22) Çiftçi-Sen İnsan Hakları Sözleşmesi, ILO Anayasası ve sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Avrupa Sosyal Şartı ile diğer çok taraflı sözleşmelerden doğan haklarını kullanır. Bu sözleşmelerin iç hukuktaki bağlayıcılığından hareket ederek Anayasa ve yasaların çağdaş ve emekten yana değişmesi için mücadele eder. Tüm uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler ve şartnamelerine dayalı sendikal hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi, güçlendirmeyi, çalışma ve yaşama koşullarını uygar ve çağdaş bir düzeye ulaştırmaya çalışır.

23) Sendika, üyelerinin sendikal ve demokratik amaçlar doğrultusundaki mücadelesinde hak ve çıkarlarının ihlal edildiği her durumda her türlü demokratik fiili ve meşru mücadele hakkını kullanır. Onlar adına gerekli hukuksal girişimde ve yardımda bulunur.

24) Çiftçiliğin, küçük aile tarımının ve örgütlenmenin toplumsal yaşamdaki işlevini ve değerini, ulusal ve uluslararası düzeyde barışın, dostluğun, dayanışmanın ve iş birliğinin önemini kavramış bilinçli bir üye topluluğu ve kamuoyu yaratmak amacıyla kültürel, sanatsal, eğitsel toplantılar, sergiler, şenlikler, işyeri, salon ve açık hava toplantıları ve benzeri etkinlikler düzenler.

25) Üyelerinin ekonomik, demokratik, akademik haklarının geliştirilmesine katkı sunma ve eğitime yönelik televizyon, radyo, basımevi, internet medyası  vb. kurar, işletir. Dergi, broşür, kitap, gazete, afiş vb. basar, dağıtır.

26) Üyelerinin yaptığı işe, harcadığı emeğe uygun, insanlık onuruna yaraşır bir yaşam ve adaletli bir gelir sağlaması için çalışır.

27) Üreticilere her türlü üretim girdileri ile yeterli tarım araçları ve ucuz krediler temini için çalışmalar yürütür.

28) Amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları edinir, alır, satar veya kiralar.

Madde 5-  İlkeler

Çiftçiler SendikasıÇİFTÇİ-SEN

a) Devletten, siyasal parti, örgüt ve kuruluşlardan örgütsel olarak bağımsızdır.

b) Tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesini öncelikle üreticilerin yönetimde söz ve karar sahibi olmaları ve sendikal uğraşlara doğrudan doğruya katılmaları biçiminde anlar.

c) Kendi iç işleyişinde demokratik merkeziyetçilik esaslarına göre çalışır. Üyelerin eleştiri ve öneri haklarını kullanmaları, karar süreçlerine katılmaları için gerekli mekanizmaları oluşturur ve özendirir.

d) Çiftçi-Sen kadın üyelerinin yönetsel birimlerde görev alması yönünde pozitif ayrımcılık uygular.

 e) Örgüt içi demokrasiyi sağlayıp, bürokratik yönetim biçimlerini engellemek, sendikacılığı bir meslek halinden çıkarmak için çaba sarf eder.

 f) Kapitalizme, Emperyalizme, Faşizme, Gericiliğe  ve Sömürgeciliğe karşı mücadele etmeyi ilke sayar. Çiftçi-Sen tüm çalışmalarında ve kararlarında çalışanların söz ve karar sahibi olması, demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her alanda egemen kılınması için mücadele eder.

g) Anayasa, Yasalar, İnsan Hakları Bildirgesi, ILO Anayasası ve Sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı ile diğer çok taraflı sözleşmelerden doğan haklarını da kullanarak, Anayasa ve yasaların, emekten yana değişmesi için demokratik, fiili ve meşru yollardan mücadele ederek Üyelerinin ekonomik, demokratik, sosyal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi amaçlar.     

h) Çiftçi-Sen savaşsız ve sömürüsüz bir dünya amacıyla; ülkede ve dünyada barışın yaratılması, tüm ulusların eşit ve özgürce geleceklerini belirleyebilmeleri ve evrensel insan haklarının önündeki engellerin kaldırılması için, faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, baskılara karşı özgürlük, ırkçılığa ve şovenizme karşı kardeşlik ve dayanışma anlayışıyla hareket eder.

Madde 6- Sendikanın Başlıca Görev ve Yetkileri

a) Üyeleri adına tek tek ya da toplu olarak gerçek veya tüzel kişilerle görüşmelerde bulunmak, sözleşme yapmak ve genel sözleşmeler yapmak,

b) Ürünler için taban fiyatlar belirleyip açıklamak, açıklanan fiyatların uygulanması için çalışmak, üyelerin kararlaştırdığı bölgelerde ürünlerinin iç ve dış piyasada toptan pazarlamasına yardımcı olmak,

c) Üyelerin ürünlerinin değerinde satılması için parasal varlığının yüzde 30’unu aşmamak ve sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla soğuk hava depoları, ambalaj ve paketleme üniteleri ile sağlıklı taşıma araçları vb. zirai ve ekonomik girişimlere yatırım yapmasının yanı sıra, üreticiler için gerekli araştırma, geliştirme amaçlı yatırımlarda bulunmak,

d) Üyelerinin, ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunması için sağlık,

spor, dinlenme tesisi kurmak, işletmek, sosyal ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak, lokaller açmak,işletmek,

e) Üyelerini sendikal bilgilerle donatmak, sendikal bilincinin gelişmesi ve mesleki teknik bilgilerinin, üretiminin arttırılması amacıyla açık ve kapalı alanlarda kurs, seminer, konferans, yardımlaşma ve dayanışma toplantıları ve yemekleri, kültür-sanat faaliyetleri, şenlik, piknik, gezi v.s düzenleyerek üyelerinin kültür düzeylerini yükseltmek ve mesleki bilgilerini arttırmaya çalışmak Sendikanın görev   ve yetkileri arasındadır.

f) Üyelerinin, çiftçilerin ve halkın kültürel ve demokratik bilgi birikimini arttırmak, gelişimini sağlamak için gerekli eğitim araçlarını sağlamak, eğitim ve öğretim için, radyo-televizyon merkezleri basın tesisleri, kütüphaneler açmak, gazete, dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak Çiftçi-Sen’in görev   ve yetkileri arasındadır.

Sendikanın amaç ve ilkelerini gerçekleştirebilmek için üreticilerin eğitilmesini ön koşul sayan ÇİFTÇİ-SEN, gelirinin en az yüzde 15’ini eğitim için harcar. Sözlü eğitim, eğitici ve üreticiler arasında öğrenmeyi amaçlayan bir söyleşi biçiminde yürütülür. Ayrıca sendika her türlü yayınlar yoluyla, bilgisayar, projeksiyon aletleri, film ve benzeri donanımla eğitimin etkili hale gelmesi için çalışır. Eğitim, sendika bilincinin edinilmesi yanında üreticilere teknik bilgi ve beceri kazandırma eğitimleri şeklinde olur. Eğitim ve eylem beraberliği titizlikle uygulanır.

g) Hükümetler nezdinde üreticilerin ekonomik, demokratik haklarını savunmak

bu amaçla her türlü demokratik ve hukuksal eylemleri sendika yönetimleri veya üyeleriyle birlikte uygulamak, geliştirmek ve bunun için diğer sendika ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte  hareket edip, dayanışarak kamuoyu desteğini oluşturmak sendikanın görev   ve yetkileri arasındadır.

h) Uyuşmazlıklarda ilgili makam ve mercilere, uzlaştırma ve hakem kurullarına iş mahkemelerine ve diğer yargı mercilerine kanun gereklerine göre başvurmak, görüş bildirmek ve onlardan isteklerde bulunmak sendikanın görev ve yetkileri arasındadır.

i) Sözleşmelerden doğan hukuki ilişkilerle ilgili konuları takip etmek üyelerine, üyelerinin mirasçılarına adli yardımda bulunmak, açılan davalarda taraf,müdahil olmak,

j) Evlenme, doğum, hastalık, maluliyet, ihtiyarlık, ölüm, askerlik, işsizlik, grev, eğitim gibi sosyal ve kültürel gereksinimler için, tesis, dernek, sandık veya benzeri yardım kolları kurmak, üyeleri adına sigorta sözleşmeleri yapmak,

k) Gıda Egemenliği mücadelesine katkı koyabilecek özellikteki Kooperatifleri kurmak veya kurulu bu gibi örgütlere üyeleri adına katılmak, nakit mevcudunun yüzde 10’unu geçmemek koşuluyla üyelerine kredi sağlamak Çiftçi-Sen’in görev ve yetkilerine girer.

l) Daha ileri sosyal ve ekonomik haklara ulaşılmasını, meslek hastalıklarına karşı gerçekçi ve köktenci önlemler alınmasını, sosyal güvenlik hakkının çağdaş bir düzeye getirilmesini, üreticilerin sorunlarının çözüme kavuşturulmasını sağlamak ve bu amaçla gerekli girişimlerde, çalışmalarda bulunmak Çiftçi-Sen’in görev   ve yetkileri arasındadır.

m) Üyelerin genel ve mesleki yararlarını ilgilendiren konularda (kaliteli fidan üretimi, toprak tahlili, planlı tarım ekonomisini, hastalık ve zararlılarla mücadele ve benzeri alanlarda) yurt içinde ve dışında bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, bunları yayınlamak

o) Tüzükte gösterilmemiş olsa bile örf, adet ve yasaların, hukukun tanıdığı haklar içinde her türlü çalışmalar yapmak,

p) Türkiye ve Dünyada emek ve tarım alanında kurulmuş olan üretici örgütlerine ve sosyal kuruluşlara katılmak, ayrılmak, işbirliği yapmak, bu gibi örgütlerin kurulmasına çalışmak, bu kuruluşlara temsilci ve gözlemci göndermek, üyelerinin kültürel gelişmesini sağlamak ve deneyimlerini arttırmak için yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek Çiftçi-Sen’in görev   ve yetkileri arasındadır,

r) Amaç ve görevlerinin gerektirdiği her türlü mülk edinmek, kiralamak,gerektiğinde satmak sendikanın görev   ve yetkileri arasındadır. Sendika; gerekli izinleri alarak yardım toplama gibi faaliyetlerde bulunur. Bu bağlamda yurt içinden ve yurt dışından tüzük hükümleri çerçevesinde her türlü bağış kabul edebilir.

Madde 7- Üyelik

A) Üyeliğe Kabul:

a) Çiftçi vasfını taşıyan her gerçek kişi sendikaya üye olabilir. Sendikaya üye olmak isteyen üreticilere, sendikanın amaçları ve ilkeleri mücadele biçimleri hakkında bilgi verildikten sonra üyelik başvurusu alınır.  

 b) Sendikaya üye olmak isteyenler, başvuru belgesinden en az üç nüsha olarak doldurup imzaladıkları başvuru belgesini yetkili organa sunulmak üzere sendika merkez, şube ya da temsilciliklerine verir. Başvuru belgesinin bir nüshası onaylanarak ilgiliye verilir. Reddedilen başvurular, gerekçesiyle birlikte ilgiliye bildirilir. Başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde reddedilmeyen üyelik başvuruları kabul edilmiş sayılır.

c) 16 yaşını bitirmiş bulunmak, 16 yaşını doldurmamışsa kanuni

Temsilcisinden ayrıca muvafakatname almak, (16 yaşından küçük üyeler Genel Kurultayda oy kullanamazlar)

d) Ana tüzüğü okuyup kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek,sendikaca basılı olarak hazırlanmış üyelik giriş belgesini veya giriş formlarında istenilen bilgileri doğru olarak bildirmek ve imzalayarak sendikanın görevli kişisine vermek veya elektronik ortamda doldurduğu formu genel merkeze ulaştırmak.

e) Yasa ve mevzuata göre sendikaya üye olma konusunda herhangi bir engeli

sakıncası olmamak.

f) Henüz çiftçilik yapmayan, ama çiftçiliğe ilgi duyan gençler ve çiftçilik

yapmak isteyenler, Çiftçi-Sen’e başvurdukları taktirde; onları özendirmek, eğitmek ve bilinçli bir çiftçi haline getirmek için Yönetim Kurulu Kararıyla “Fahri Üye” olarak kabul edilirler. Fahri üyelerin genel kurulda seçme ve seçilme hakları yoktur. Genel kurula katılabilir, dilek ve temenniler bölümünde konuşabilirler. Yönetim kurulu kararıyla çalışmalarından yararlanmak üzere sendikanın ürün bazında oluşturacağı kürsülere, komisyon ve komitelere seçilebilirler ve sendika üyesi komisyon ve komite üyeleriyle eşit haklara sahip olurlar.

g) Üyelik kayıtlar defterleri Şube Sekreteri veya Genel Sekreter tarafından düzenlenir.

h) Üyeliğe kabul veya red hakkında Şube Yönetim Kurulu veya Merkez Yürütme Kurulunun karar vermeye yetkilidir.

ı) Üyelik aidatı her yıl, Genel Yönetim Kurulu tarafından tarımsal üretimdeki fiyatlar ve üreticilerin kazançları baz alınarak belirlenir, üyelerin ürettikleri ürünlerin hasat dönemlerinde alınmasına özen gösterilir.

B) Üyelikten Ayrılma

a- Her üye istediği zaman sendika üyeliğinden ayrılabilir. Ancak, üyelikten

ayrılmada Sendikalar Yasası’nın 6. maddesi gereklerinin yerine getirilmesi zorunludur.

b- Üyelikten ayrılanlardan, ayrılma gününden başlayarak 3 ay üyelik aidatının

alınması devam eder.

C) Üyelikten Çıkarılma

Bir üyenin sendikadan çıkarılması Genel Kurul kararıyla olur.

Üyelikten çıkarılmak istenen üye hakkında Yönetim Kurulu tüzüğe aykırı hareket eden üyesinin çıkarılması için yazılı olarak Disiplin Kurulu’na sevkeder. Disiplin Kurulunun üyelikten çıkarma kararı vermesi halinde, bu karar sendikanın ilk  Genel Kurulu’na sunulur. Disiplin Kurulunun hakkında çıkarma kararı verdiği üyenin üyelik hakları Genel Kurul kararına kadar askıda kalır. Üyenin sendikadan çıkarılmasına Genel Kurul karar verir. Çıkarılma kararı, çıkarılana  yazı ile bildirilir

 Ancak, kadına yönelik her türlü şiddet, cinsel taciz, tecavüz ve çocuk istismarı gibi fiillerde Disiplin Kurulu ‘nun soruşturma süresince üyelik askıya alınır.

Çıkarılma nedenleri şunlardır:

 1. Ana Tüzük ve Ana Tüzüğe göre çıkarılacak yönetmeliklere

uymamayı alışkanlık haline getirmek,

 • Sendika amaçlarına aykırı harekette bulunmak,
 • Sendikaya verilmesi gereken aidat ve diğer borçları geçerli bir neden

olmadan 3 aydan fazla geciktirmek veya yetkili organlarca yapılan uyarmaya karşın bunları ödememek,

 • Ancak kadına yönelik her türlü şiddet, cinsel taciz, tecavüz ve çocuk

istismarı gibi fiillerde Genel Merkez Genel Kurulu beklenmeksizin soruşturma süresince üyelik askıya alınır. Suçun sabitliği Disiplin Kurulunda karara bağlandıktan sonra Genel Merkezin ilk Genel Meclisinde üyelikten çıkarılır. Çıkarılma kararı, çıkarılana yazı ile bildirilir

 • Sendika sırlarını açığa vurmak, sendikanın amaçlarına ulaşması veya

gelişmesini engelleyici, sendikanın devamını zedeleyici davranışlarda bulunmak.

f- Sendika Yönetim Kurulu ,Genel Kurul’un hakkında çıkarma kararı verdiği

üyeye, genel kurul tarihinden on gün içinde  durumu yazılı olarak tebliğ eder. Çıkarılan üye, tebliğ tarihinden itibaren doksan gün  içinde karar aleyhine İş Mahkemesine başvurabilir. İş mahkemesinin kararı kesindir.

Madde 8- GENEL MERKEZ

A) Tüzel Kişilik

Tüzel Kişilik, Genel Merkez’e ait olup şubeler Genel Merkez adına, şubelere bağlı birimler şubeler adına görev yapar ve onun verdiği yetkiyi kullanır.

B) Genel Merkez Organları

Genel Merkez organları şunlardır:

a) Merkez Genel Kurulu

b) ÇİFTÇİ-SEN Genel Üretici Konseyi

c) Merkez Yürütme Kurulu

d) Merkez Denetleme Kurulu

e) Merkez Disiplin Kurulu

a) Merkez Genel Kurulu

Sendikanın en yetkili karar organıdır. Kongreleri en geniş tabanla yapmak esastır. Bunun için; Merkez Genel Kurulları 5 üyeye 1 delege oranıyla yapılır. Şube Genel Kurulları ise o şubeye bağlı bütün üyelerle yapılır.

Merkez Genel Kurulu sendikanın en yetkili karar organıdır. Kongreleri en geniş tabanla yapmak esastır. Bunun için; Merkez Genel Kurulu’nun üye sayısı, her beş üyeye karşılık bir delege seçilmesi oranıyla ve doğal üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulu ise o şubenin tüm üyelerinden oluşur.

Genel Merkez Yürütme, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asıl üyeleri bu sıfatla Genel Kurula delege olarak katılırlar. Genel Merkez Yürütme, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asıl üyeleri bu sıfatları nedeniyle Merkez Genel Kurulu’nun doğal üyesidirler.

Sendika Merkez Genel Kurulu ,Merkez Yönetim Kurulu’nun saptayacağı yer

gün ve saatte ,üç yılda bir toplanır.

 Gündemi Merkez Yönetim Kurulu hazırlar ve genel kurul tarihinden en az on beş gün önceden ilan eder. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını delegelere dağıtır.

Genel Kurul delegelerin salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantı tarihinde salt çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantı tarihinde katılanlar ile yapılır. Bu oran delege sayısının ¼’ den az olamaz. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. olağanüstü toplantılarda da aynı usul ve esaslar uygulanır

 Merkez Genel Kurulu, ÇİFTÇİ- SEN Genel Üretici Konseyi veya Denetleme Kurulu üyelerinin salt çoğunlukla aldığı karar ya da Genel Kurul delegelerinin beşte birinin yazılı çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.

Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Merkez Genel Kurulunun  görev ve yetkileri şunlardır:

1) ÇİFTÇİ-SEN Genel Meclisinin Şube başkanları dışında kalan üyeleri ile Merkez Yürütme, Denetleme ve Disiplin Kurullarının seçimi,

2) Tüzük ve amblem değişikliği

3) Merkez Yürütme ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi ve aklanması,

4) Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçe önerisinin görüşülerek aynen ya da değiştirilerek karara bağlanması,

5) Taşınmaz malların satın alınması ya da mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesi.

6) Ulusal ve uluslararası sendikal üst kuruluşlara üyeliğe ya da üyelikten ayrılmaya karar verilmesi,

7) Aynı hizmet kolundaki bir başka sendika ile birleşmeye, ona katılmaya ya da başka bir sendikanın katılmasının kabul ya da reddine karar verilmesi,

8) Sendikanın feshine ve fesih halinde mal varlığının devrine karar verilmesi,

9) Mevzuat ya da Tüzükte Genel Kurulca yapılması istenilen diğer işlerin, başka organa bırakılmamış konuların karara bağlanması.

10) ÇİFTÇİ-SEN Genel Meclisi’nin, Şube başkanları dışında kalan üyeleri ile Merkez Yürütme, Denetleme ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimini yapmak.

11) Tüzük ve amblem değişikliğine karar vermek,

12) Merkez Yürütme ve Denetleme Kurullarının ibrası konusunda karar vermek,

13) Merkez Yürütme Kurulunun çalışma programı ve bütçe önerisi hakkında karar vermek,

14) Taşınmaz malların  alınıp ,satılması,kiralanması konusunda Yürütme Kurulu’na yetki vermek,

15) Ulusal ve uluslararası sendikal üst kuruluşlara üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya karar vermek,

16) Aynı hizmet kolundaki bir başka sendika ile birleşme veya katılma konularında  karar vermek,

17) Sendikanın feshine ve fesih halinde mal varlığının devrine karar vermek,,

18) Mevzuat ya da Tüzükte Genel Kurula verilen görev ve yetkiler ile , sendikanın başkaca organlarına verilmemiş olan görev ve yetkileri yerine getirmek.

Merkez Genel Kurulu’nun Olağanüstü Toplanması

1) Genel Merkez Yönetim ve Genel Merkez Denetleme Kurulunun

gerekli gördüğü hallerde veya Genel kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır.

2- Olağanüstü Genel kurul toplantısı için yapılan isteklerde

toplantının yapılma gerekçeleri belirtilir. Genel Kurula çağrı, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Gündem dışı konular görüşülemez, önerilerde bulunulamaz. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında da Olağan Genel Kurul Toplantısı hükümleri geçerlidir. AncakOlağanüstü Genel Kurullarda gündem değişikliği yapılamaz.

3) Merkez Genel Kurulu ,Genel Merkez Yönetim ve Genel Merkez

 Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.

4)Olağanüstü Genel kurul toplantısı için yapılan isteklerde

toplantının yapılma gerekçeleri belirtilmesi gereklidir.

                 5) Olağanüstü genel kurul talebini içeren başvurunun kendilerine tebliğinden itibaren en geç altmış gün içinde Genel Merkez Yönetim Kurulu, Olağanüstü genel kurul toplanması konusunda karar verir. Yasaya ve tüzüğe uygun başvuru olduğu taktirde ,Genel Merkez Yürütme Kurulu toplantı çağrısı yapar. Toplantıda,gündem dışı konular görüşülemez, önerilerde bulunulamaz,gündem değişikliği yapılamaz. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında da Olağan Genel Kurul Toplantısı hükümleri geçerlidir.    

b) ÇİFTÇİ-SEN Genel Üretici Konseyi:                                                                    

ÇİFTÇİ-SEN Genel Üretici Konseyi, Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri, Şube Başkanları, İl Temsilcileri, Kürsü Başkanları, Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri, Fahri Üye Temsilcileri ve Merkez Denetleme Kurulu Üyelerinden oluşur.

ÇİFTÇİ-SEN Genel Üretici Konseyi, sendikanın, Merkez Genel Kurulundan sonra en yetkili karar organı olup yılda en az bir kere toplanır, görev ve yetkileri şunlardır:

1) Sendikanın politika, plan ve programları konusunda karar almak,

2) Dönem içindeki çalışmaları planlamak ve uygulama kararı almak,

3) Merkez yürütme Kurulunun önerilerini karara bağlamak,

4) Gerektiğinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı kararı almak.

5) Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanan yönetmeliklere son şeklini vererek onaylamak.

c) Merkez Yürütme Kurulu:

Sendikanın Merkez Yürütme Kurulu Genel Kurulun sendika üyeleri arasından seçeceği dokuz asil üyeden oluşur. Ayrıca asillerle birlikte aynı sayıda yedek üye de seçilir. Genel Merkez Yürütme Kurulu görev ve yetkilerini, oluşturduğu sekreterlikler aracılığı ile yerine getirir. Oluşturulan sekreterliklere Merkez Yürütme Kurulu’ndan bir üye başkanlık eder.

Genel Merkez Yürütme Kurulu seçim sonucunun tebliğinden itibaren yedi takvim günü içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. Toplantıda Başkan ve Sekreterler seçilir. Sendikayı Merkez Yürütme Kurulu adına Genel Başkan temsil eder. Genel Başkanın bulunmadığı durumlarda Genel Sekreter, Genel Sekreterin bulunmadığı durumlarda yönetim kurulu sekreterlerden birini yetkilendirir.

Genel Merkez Yürütme Kurulu öneri gelmesi ve talep olması halinde; aynı ürünü üreten üreticilerin sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda kendi ürünlerine ilişkin politikalar ve programlar üretmesini ve Genel Yönetim’e taşımalarını sağlamak için “Kürsü” adı altında örgütlenme birimleri kurmak zorundadır.

Kürsü’lerin çalışma biçimleri, kaç üyenin başvurması halinde kurulacağı vb. koşullar Merkez Yürütme Kurulu’nun çıkartacağı yönetmeliklerle belirlenir. Bu “Kürsü”lerin temsilcileri Genel Üretici Konseyinin de katılımcı üyesidir. Kürsü temsilcileri Merkez Yürütme Kurulu’na bilgi vererek kendi alanlarına dair basın açıklamaları vb yapabilirler.

 Merkez Yürütme  Kurulunun Görev ve Yetkileri

1) Genel Kurul kararlarını uygulamak.

2) Genel kurulun verdiği görevleri yerine getirmek.

3) Tüzükte yazan ve Genel Kurulda alınan amaç ve ilkelere uygun

faaliyetleri organize etmek

       4) Genel Kurul’un, taşınır taşınmaz malların alımı ve satımı ile ilgili verdiği

yetkileri kullanmak.

                   5) Sendikanın gelir ve giderlerini, sendikanın amacı ve üyelerinin çıkarları

doğrultusunda kullanmak.

6) Sendikanın amaçları doğrultusunda genel çalışma programları

 saptayarak uygulamak.

7) ÇİFTÇİ-SEN Genel Üretici Konseyini toplantıya çağırmak.

8) Sendika Genel Merkezi ve şubesinde gerekli gördüğü çalışma ve

örgütlenme birimleri oluşturmak, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdam etmek.

9) Yurt içi ve Yurtdışı toplantılarda ÇİFTÇİ-SEN’i temsil edecek kişi

veya kişileri yetkilendirmek

10) Demirbaş eşyanın terkini ve şubelere devri konularını  karara

bağlamak.

11) Sendikanın genel politikaları ve amaçları ile ilgili konularda

gerektiğinde Danışma Kurulları’nı toplamak.

12) Gerek Sendikanın örgütlü bulunduğu alanlarda, gerekse tüm

çalışan kesimi ilgilendiren konulardaki gelişmeleri takip etmek, aktif görev almak.

13) Sendikanın gerek parasal konulardaki harcamalarda gerekse

sendikayı üçüncü kişiler nezdinde temsil ve akitlerde yönetim kurulunun en az iki üyenin  müşterek imzası ile temsili için karar vermek.

          14) Gerekli gördüğü yerlerde şube açılmasına karar vermek.

c) Merkez Denetleme Kurulu

Merkez Denetleme Kurulu, Genel Kurulun sendika üyeleri arasından seçtiği üç asıl üyeden oluşur. Ayrıca üç  yedek üye seçilir.

Merkez Denetleme Kurulu, seçim tarihinden itibaren en geç yedi takvim günü içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak üyeleri arasında iş bölümü yapar.

Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu çalışmalarının yasalara, tüzüğe ve Genel Kurul Kararlarına; harcamaların bütçe esaslarına uygun olup olmadığını denetler.

d) Merkez Disiplin Kurulu

Merkez Disiplin Kurulu, Genel Kurulun sendika üyeleri arasından seçtiği 3 asıl üyeden oluşur. Ayrıca üç  yedek üye seçilir.

Merkez Disiplin Kurulu, seçim tarihinden itibaren en geç yedi takvim günü içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak üyeleri arasında iş bölümü yapar.

Merkez Disiplin Kurulu, tüzükte belirlenen amaç ve ilkelere aykırı hareket eden üye ve yöneticiler hakkında soruşturma yapar, gerekli görürse üyelikten çıkarma cezası dışında bir ceza verebilir. Üyelikten çıkarmayı gerektiren durumlarda Genel Kurul’a raporunu sunar. Üyelikten çıkarma Genel Kurul kararıyla gerçekleşir.

Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Yürütme Kurulunun ve şubelerin kendi disiplin kurullarının istemi üzerine şubelerle ilgili soruşturma da yapabilir. 

Merkez Disiplin Kurulu, her soruşturma sonucunda Merkez Yürütme Kuruluna ve hakkında soruşturma yapılan organ ve kişilere yazılı bilgi verir.

ŞUBELER

Sendika Şubelerinin Tanımı ve Oluşumu

Şubeler, sendika çalışmalarının verimli yürütülmesi, örgütlenmenin gereğince sağlanması ve demokratik işbirliği sisteminin gerçekleştirilmesi amacı ile sendika bünyesi içerisinde kurulan ünitelerdir.

Şubeler, Sendika hakkında ve şubeye bağlı üyeler ile konular hakkında bölgesi dahilinde, üretici adına sözleşme yapılan şirketlere kuruluşlar ve resmi daireler nezdinde ana tüzük ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde sendikayı temsil ederler. Bu amaçla basınla ilişkileri düzenler.

Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile şubeler açılabilir, birleştirilebilir, olağan kongreye kadar askıya alabilir.

Şubeler, Merkez Yürütme Kurulunun verdiği yetkiyle, Genel Merkeze bağlı olarak il ve ilçe merkezlerinde açılır. Şubenin açılması için Merkez Yürütme Kurulu’nun en az 5 üyeyi yetkilendirmesi gerekir.

Şube Genel Kurulunun Oluşumu

Üç yılda bir Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulunun olurunu almak

koşulu ile Sendika Genel Merkez Genel Kurulunun toplantısından en az otuz gün önce olmak üzere şubenin faaliyette bulunduğu yerde Şube Yönetim Kurulunun saptayacağı yer, gün ve saatte toplanır.

Gündemi Şube Yönetim Kurulu hazırlar. Şube Genel Kurulu ve Gündemi en az on beş gün önceden ilan olunur.

Toplantı esas ve usulleri hakkında Sendika Genel Merkez Kurulları için uygulanan esas ve usuller uygulanır. Üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantı katılanlar ile yapılır. Bu oran üye sayısının ¼’ den az olamaz; olağanüstü toplantılarda aynı oran aranır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylama şeklinde Genel Merkez Genel Kurul undaki yöntem uygulanır. Şube Genel Kurulu ve Denetleme Kurulları Raporları üye veya delegelere dağıtılır.

Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Şube Genel Kurulu aşağıdaki konuları görüşme ve karara bağlamaya

yetkilidir.

 1. Şube Yönetim Kurulunun çalışma ve hesap raporları ile

Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarını görüşmek ve kabul etmek, çalışmalarını açıklamak.

 • Şube Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının asil ve

yedek üyelerini seçmek.

 • Genel Merkez Genel Kuruluna Şube adına katılacak delegeleri

seçmek.

 • Şube Genel Kurulu Şubenin kapatılmasına karar veremez, borç altına

sokamaz,şube ile ilgili meseleleri Genel Merkez Yönetim Kuruluna sunulmak üzere dilek ve istemlerde bulunur.

Şube Yönetim Kurulu:

Şube adına Sendikanın ana Tüzük ve Yönetmeliklere göre görev yapan Şube Yönetim Kurulu 5 asil 5 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir şube sekreteri, bir şube mali sekreteri belirler. Asil üyelerden boşalma olursa, yedek üyelerden en çok oy alan üye sırasına göre tamamlanır. Başkan, Mali Sekreter ve Genel Sekreterden birisinden boşalma olursa ilk toplantıda yenisi seçilir

Görev ve Yetkileri:

Sorumluluk Genel Merkez Yönetim Kurulu’na ait olmak üzere, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

Üyelerden talep gelmesi halinde, Merkez Yürütme Kurulu’nun onayıyla şube bünyesinde Ürün Kürsüleri kurmak,

Köy sendika temsilcilikleri açmak.

Sendika Temsilcilikleri, Üretici Konseyleri

 Sendikanın üyesi bulunan köylerde sendika temsilcilerinin bulunması zorunludur. Sendika şubesinin henüz açılmamış olduğu İl ve İlçelerde köy sendika temsilcilikleri Genel Örgütlenme Sekreteri’nin önerisi ile Merkez Yürütme Kurulu’nun kararıyla açılır.

Köy Sendika Temsilciliklerine ancak üyelerin kendi aralarında seçecekleri üreticiler atanır. Köydeki üyelerin çoğunluğu Köy Sendika Temsilcilerini değiştirmek isterlerse Şube yönetimlerinin bu talebe uyması zorunludur.

50 den fazla Çiftçi-Sen üyesinin olduğu köylerde her 10 üyenin  1 temsilci seçtiği Üretici Konseyleri kurulur. Köy Üretici Konseyleri, tüzükteki yolla Köy Sendika Temsilcilerinin değiştirilmesine karar verebilir. 

Şube Üretici Konseyleri, Şube Yönetim ve Denetleme kurulu üyelerinin, Köy Üretici Konseyi üyelerinin ve Köy temsilcilerinin katılımından oluşur.

Sözleşmeli üretimde işverene verilecek toplu sözleşme önerileri, tüccara karşı belirlenecek olan taban fiyat belirlemeleri ilgili köylerde üretim yapan tüm üreticilerin istekleri saptanarak hazırlanır. İşverenle yapılacak toplu sözleşme müzakerelerine ve taban fiyat belirlemelerine ilke olarak o iş yerindeki tüm üreticiler sendika yöneticileri ile birlikte katılırlar. Koşulların buna elverişli olmaması halinde Şube Yönetiminin yetkilendirdiği şube yönetim kurulu üyesi ile birlikte Köy Konseyi bu görüşmeleri yürütür.

Görüşmelerin sonucunda varılan toplu sözleşme sonuçlarının maddeleri ne olursa olsun, imzalanacak toplu sözleşmenin geçerli olacağı köylerdeki tüm üye üreticilerin onayına bu maddeler sunularak oylanır ve imzalanır. Ortak belirlenen taban fiyatlar Köy Sendika Temsilcilikleri aracılığıyla üreticilere duyurulur, köyün ortak kullanım alanlarına görünecek şekilde asılır.

Şube Üretici Konseyleri, şube Denetim Kurulunu göreve çağırabilir, şubeyi denetleyebilirler. Gerekçe göstererek Şube Yönetim Kurulunun görevden alınmasını isteyebilirler. Sendikaya eğitim, örgütlenme, politik tutum ve eylem biçimleri gibi konularda öneriler getirir, uyarılarda bulunurlar. Sendikaca saptanacak eğitim, örgütlenme gibi konuların uygulanmasını gerçekleştirmek, sendikaca önerilen eylemleri başlatıp sürdürme görevlerini yükümlenirler.

            Şube Denetleme Kurulu:

Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından seçilen üç asil üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye seçilir.

Denetleme Kurulu kendi arasından Başkan ve yazman seçer. Her ayda bir olağan denetim görevini yapar. Yönetim veya Disiplin Kurulu’ nun daveti ile her zaman toplanır. Toplantı en az iki üyenin katılımıyla gerçekleşir. İki oy ile karar alınabilir.

Şubenin idari ve mali hesaplarını her zaman inceler, karar ve işlemlerini kontrol eder. İncelenen evraklarda en az iki üyenin imzası olur, evraklar şube dışına çıkartılamaz, kurul inceleme ve denetlemelerini ,yetkilerini kullanarak yerine getirir.

            Şube Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

 1. Gelir ve giderlerinin belgelere dayanıp dayanmadığını, gelir ve giderin  usulüne uygun olup olmadığını denetler .
 • İlgili defterlerin yasal düzenlemelere uygun tutulup tutulmadığını denetler.
 • Her türlü bilgiyi şube görevlilerinden isteyebilir..

Şube Disiplin Kurulu:

Şube Genel Kurulu tarafından,üç yıl görev yapmak üzere seçilen, beş asil, beş yedek üyeden oluşur .Seçim gizli olarak yapılır.

Sendikanın tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika üyeleri hakkında gerekli soruşturmayı yapar. Soruşturma sonunda hazırlanan rapor, Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere  Şube Başkanı’na yazılı olarak teslim edilir. .

Şube Genel Kurulunda gizli oyla iki yıl için seçilen beş asil üye ile beş

de yedek üyeden oluşur.

Sendikanın tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika üyeleri hakkında gerekli soruşturmayı yapar. Bu konuda hazırlayacağı raporu Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulu’na gönderilmek üzere Şube Başkanı’na bir yazı ile verir.

Madde 9-TÜZÜKTE HÜKÜM OLMAYAN DURUMLAR

            a) Tüzükte hüküm olmayan durumlarda, Anayasa’nın 90 ıncı maddesi çerçevesindeki uluslar arası sözleşmeler ve 6356 sayılı Sendikalar Yasası, 5253 sayılı Dernekler Yasası, 4721 sayılı Türk Medeni Yasası ile sendikada ve üyesi olunduğunda konfederasyonda görev alacaklar hakkında tabi oldukları personel yasalarının ilgili hükümleri uygulanır.

            b) Yürürlülük: Bu Tüzük kuruluş bildirimi ile birlikte İzmir Valiliği’ne verildiği tarihte  yürürlüğe girer.

            c) Yürütme: Tüzük Hükümlerini, Çiftçiler Sendikası (Çiftçi-Sen) Yönetim Kurulu yürütür.

0 Paylaşımlar