Pazartesi, Mayıs 20, 2024
Basın AçıklamalarıGenel

Çiftçi-Sen Basın Açıklaması

BASINA VE KAMUOYUNA

1 Şubat 2020 tarihinde Çiftçi Sen, Konfederasyon’a  üye sendikaların gönderdiği delegelerle bir konferans gerçekleştirdi.

 Sendikaların kuruluş dönemindeki Türkiye tarımsal yapısının yaşanan tahribatlarla bugün geldiği nokta değerlendirildi. Bugüne ilişkin örgütlenmenin sorunları ve çözümleri tartışıldı.

24 Ocak 1980 ile başlatılan liberal politika uygulamalarının tarımı etkilemesi kaçınılmazdı. O tarihten itibaren alınan her karar tarımın şirketleştirilmesi yönünde olurken, küçük çiftçilerin aleyhine oldu.

Türkiye’den istenenler açıktı: Tarımsal Desteklemelerin kapsamının azaltılması; Girdi sübvansiyonlarının düşürülmesi; Dış ticaretin özendirilmesi; Taban fiyat uygulamalarının kaldırılması; Tarımsal KİT’lerin özelleştirilmesi; TSKB’lerin devre dışı bırakılması; Tarımsal kredi faizlerinin yükseltilmesi; Sulamanın paralı hale getirilerek giderek özelleştirilmesi.

1999 ve 2001 yılında Dünya Bankası ve IMF ile “Tarımda Yeniden Yapılanma” ve “Tarımda Dönüşüm” programları başlatıldı. Çiftçilere yapılan saldırıların yoğunlaşacağı bir dönem başlıyordu.

İşte bu dönemde, 2001 yılından başlayarak 2003 yılına kadar ürünlerin en yoğun üretildiği bölgelerde üretici kurultayları yapıldı. Her kurultayın seçtiği heyetler üzerinden 13 Aralık 2003 yılında Ankara’da Türkiye Üretici kurultayı düzenlendi. Her ürünün sorunlarının farklılığı ve her ürüne yönelik saldırıların farklı özellikler taşıdığı düşünülerek IMF ve Dünya Bankası dayatmalarına karşı çiftçilerin mücadelesini yükseltilebilmek için ürün bazında sendikalaşma kararı alındı. Heyetler bölgelerinde köy köy dolaşarak 2004 yılından itibaren sendikalarını oluşturmaya çalıştılar. Devletin tarımdan el çektirildiği süreçte öncelikle etkilenecek ürünler endüstriyel ürünlerdi. Tütün, üzüm, çay, fındık, zeytin, ayçiçeği, hububat gibi saldırıya ilk maruz kalan ürünlerde sendikalar oluşturuldu. Bir yandan örgütlenmeye çalışılırken diğer yandan kapatma davalarıyla uğraşılmak zorunda kalınıldı. Ürün bazındaki örgütlenmeleri ve mücadeleleri birleştirebilmek, ortak bir mücadele yürütebilmek için; Ürün bazında kurulmuş sendikaların ortak kararıyla Konfederasyonlaşmaya gidildi. 24 Mayıs 2008 tarihinde Çiftçi- Sen kuruldu.

Hukuksal boyutta sürdürülen mücadelelere, örgütlenme çalışmalarına, yapılan eylemlere rağmen IMF ve Dünya Bankası’nın Türkiye tarımı için dayattığı her istek siyasi iktidarlar tarafından yerine getirilerek adım adım uygulandı. Devlet tarımdan el çektirildi. Şimdi de, şirketlerin gıda sisteminin önündeki son engelleri ortadan kaldıracak kararlar alınıyor. Küçük çiftçiler şirketlere sözleşmeli üreticilikle bağlanıyor. Çiftçilere şirketleşmeleri ve şirket gibi kooperatifler kurmaları dayatılıyor. Son yapılan Tarım Şurası’nda üyeleriyle sözleşmeli üretim yapan kooperatiflerden vergi alınmayacağı, kooperatifçilik yasası değiştirileceği açıklanıyor. Organize Tarım İhtisas Bölgeleri oluşturuyor. Maden, enerji, inşaat şirketleriyle kırsal alan tahrip ediliyor.

Konferansımız Türkiye tarımında yaşanan tahribatın boyutunu, tarım ve gıdanın şirketlerin denetimine geçtiğini göz önüne alarak yapılması gerekenin şirketlerin gıda sistemi karşısında halkın gıda sistemini inşa edecek, yani gıda egemenliği temelli bir mücadelenin yürütülmesini ve örgütlenmenin de bu mücadeleye uygun hale getirilmesini kararlaştırmıştır. Bu amaçla ürün bazında kurulmuş bütün sendikaların Çiftçi Sen çatısı altında tek bir sendika olarak birleşmesi, farklı ürünleri üreten üreticilerin sendika çatısı altında kürsüler biçiminde örgütlenmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hangi ürünü üretirse üretsin her çiftçinin üye olabileceği, ekolojik köylü tarımı yapanların, kıyı balıkçılarının, göçerlerin dahil  olabileceği bir örgütlenme biçiminin önü açılmıştır.

Konferansımızın kararı doğrultusunda 21 Şubat 2020 tarihinde başvuru yapılarak Çiftçiler Sendikası (ÇİFTÇİ-SEN)  oluşturulmuştur.                     
21-02-2020

ÇİFTÇİLER SENDİKASI
ÇİFTÇİ-SEN 
GENEL YÜRÜTME KURULU

ÇİFTÇİLER SENDİKASI

ÇİFTÇİ-SEN

GENEL YÜRÜTME KURULU        

Ali Bülent ERDEM Genel Başkan

Ayşe Berin ERTÜRK   Genel Sekreter

Adnan ÇOBANOĞLU  Genel Örgütlenme Sekreteri

Bahri ÖNER Genel Mali Sekreter

Kutsi  YAŞAR Genel Yürütme Kurulu Üyesi       

Esat  YILDIZ Genel Yürütme Kurulu Üyesi        

Hasan Cengiz YAZAR  GenelYürütme Kurulu Üyesi

Mehmet Ali YETİM Genel Yürütme Kurulu Üyesi

Müfit ÇIKRIKÇIOĞLU Genel Yürütme Kurulu Üyesi

0 Paylaşımlar